Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlanmıştır.

6 Kasım 2020 CUMA

Resmî Gazete Sayı : 31296

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/7/2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 8 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik ile EK-5’e eklenen “EE) YİRMİSEKİZİNCİ GRUP TESİSLER: Jeotermal Enerji Üretim Tesisleri” başlıklı kısımda yer alan hükümler 30/6/2021 tarihinden itibaren uygulanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin EK-5’ine aşağıdaki kısım eklenmiştir.

EE) YİRMİSEKİZİNCİ GRUP TESİSLER: Jeotermal Enerji Üretim Tesisleri

(1) Jeotermal enerji santrallerinde aşağıda verilen değerlerden fazla H2S emisyonu salınamaz. Bu konuda Ek-1’de yer alan Tablo 1.2.1’deki sınır değer uygulanmaz.

Kapasitesi H2S emisyonu miktarı
20 MWe’den daha az 6 kg/saat
20 MWe’den 50 MWe’e kadar 10 kg/saat
50 MWe ve daha fazla 15 kg/saat

(2) Jeotermal enerji santrallerinde bu Yönetmelikte yer alan baca yüksekliği, baca gazı hızı ve dikey çıkış şartına ilişkin hükümler aranmaz.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
3/7/2009 27277
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 30/3/2010 27537
2- 10/10/2011 28080
3- 13/4/2012 28263
4- 16/6/2012 28325
5- 10/11/2012 28463
6- 20/12/2014

29211

Paylaş
Bağlantıyı kopyala