Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı.

7 Ekim 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31267

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 10/10/2009 tarihli ve 27372 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 103 üncü maddesine ve Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 37 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan Tablo 1.a’nın altına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Akarsudan su temin edilerek karada üretim yapılan balıkçılık tesislerinde, tesisin tamamını temsil edecek şekilde; 50 m3/gün ve altında debiye sahip tesislerden yağışlı ve kurak dönemi temsil etmek üzere yılda 2 kez, 50 m3/gün üzerindeki debiye sahip tesislerden ise her mevsim olmak üzere yılda 4 kez iç izlemeye esas numune alınır. Denetime esas numuneler ise; 50 m3/gün ve altında debiye sahip tesislerden yılda en az 1 kez, 50 m3/gün üzerindeki debiye sahip tesislerden ise yılda en az 2 kez alınır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince yıllık numune alma sayısı arttırılabilir. İç izleme veya denetime esas alınan örneklerden herhangi birisi deşarj standartlarına uymazsa, takip eden yıl içinde tabloya göre numune alınmalıdır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesi ile Ek-3’ünde yer alan “Çevre ve Orman” ibareleri “Çevre ve Şehircilik” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğde yer alan “İl Çevre ve Orman Müdürlüğü” ibareleri “Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü”, “İl Çevre ve Orman Müdürlüğünü” ibareleri “Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Paylaş
Bağlantıyı kopyala